За да ја следите нарачката внесете го Бројот на нарачка полето подолу и притиснете „Следи“. Бројот на нарачка може да го најдете на сметката/фактурата или на е-маил потврдата за нарачката.