Експресна достава
на намирници до
канецеларија

Можност за достава истиот ден низ цело Скопје

Додај ги производите
кои сакаш да ги купиш
во кошничка
Внеси го името на компанијата
за да добиеш фактура

(плати со картичка или
со банкарски налог)

Избери термин за достава кој
најмногу ти одговара

(може и за 2 часа)

Online плаќање

Paket.mk работи на принцип на онлајн плаќање со картичка. При внес на податоци за доставата, внеси го името на компанијата за да добиеш фактура за плаќањето.

Плаќање на профактура

Ако сакаш да платиш преку профактура, во делот Плаќање, избери ја опцијата “Уплата на банкарска сметка” и плати го износот на нарачката преку банка.
По извршена проверка на уплатата, Paket.mk може да ја подготви нарачката. Доставата ќе биде извршена истиот или следниот ден по потврда на уплатата. При доставата ќе добиеш и потпишана фактура.

Погледни ги сите
производи на Paket.mk

Бесплатна достава за сите
нарачки над 500 ден.

За плаќање со картичка на сите нарачки во износ од над 500 ден.
следува бесплатна достава на целата територија на Град Скопје.

За нарачките чиј износ е помал од 500 ден, се наплатува фиксен
надоместок за достава во износ од 70 ден.

За плаќање со банкарски налог надоместокот
изнесува 100 ден. (без разлика на износот на нарачката).

Гарантираме квалитет или
враќаме пари назад

За плаќање со картичка на сите нарачки во износ од над 500 ден.
следува бесплатна достава на целата територија на Град Скопје.

За нарачките чиј износ е помал од 500 ден, се наплатува фиксен
надоместок за достава во износ од 70 ден.

За плаќање со банкарски налог надоместокот
изнесува 100 ден. (без разлика на износот на нарачката).

Вашата кошничка е празна.